Liên kết

I. ĐƯỜNG DẪN - LIÊN KẾT QUAN TRỌNG

1. Thư viện điện tử sách in: https://elib.phenikaa-uni.edu.vn/

2. Thư viện số sách điện tử: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/

3. Fanpage Trung tâm Thông tin Thư viện: https://www.facebook.com/trungtamthongtinthuvienPhenikaaUni

4. Hướng dẫn sử dụng tài liệu điện tử hiệu quả: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/203

5. Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử - Thư viện số: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/191

6. Hướng dẫn Phần mềm chống đạo văn Turnitin: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/364

7. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng di động PULIC: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/536

8. Công khai danh mục Giáo trình tài liệu trong CTĐT: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/555

II. VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH - QUY ĐỊNH - QUY CHẾ

1. Quyết định ban hành Một số khoản thu lệ phí tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa

2. Quyết đinh ban hành Nội Quy Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Phenikaa

3. Quyết định ban hành Nội quy Trung tâm Thông tin Thư viện Trường ĐH Phenikaa (bằng tiếng Anh)

III. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

1. Hướng dẫn sử dụng tài liệu điện tử hiệu quả: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/203

2. Hướng dẫn sử dụng Thư viện điện tử - Thư viện số: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/191

3. Hướng dẫn Phần mềm chống đạo văn Turnitin: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/364

4. HƯỚNG DẪN TRUY CẬP THƯ VIỆN SỐ LIÊN KẾT VNU LIC

IV. BIỂU MẪU - ĐĂNG KÝ

1. Form Đăng ký tài khoản Turnitin: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/381

2. Link Biểu mẫu mua sắm bổ sung tài liệu (Dành cho các Khoa/Phòng/Viện): Tại đây (Vui lòng sử dụng email Phenikaa-uni để truy cập biểu mẫu)

3. Link Đăng ký mua Giáo trình, tài liệu do Phenikaa Uni phát hành, xuất bản: Tại đây

4. Biểu mẫu giao nhận Khóa luận tốt nghiệp, Luận văn thạc sỹ: Tại đây

V. LIÊN KẾT MỞ RỘNG

1. Trung tâm tri thức số dùng chung các trường Đại học: http://digitalknowledgehub.nala.edu.vn/

2. Thư viện số Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: https://dlib.hust.edu.vn/

3. Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội: http://thuvien.hlu.edu.vn

4. Một số nguồn học liệu mở - miễn phí: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/92

5. Sách điện tử miễn phí: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/361

6. Cơ sở dữ liệu Refinitiv Eikon: https://library.phenikaa-uni.edu.vn/node/461

7. Các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật - Internation Standard: library.phenikaa-uni.edu.vn/node/518