DỊCH VỤ ĐẶT PHÒNG LÀM VIỆC NHÓM

Yêu cầu đặt phòng trước 48h so với thời gian mong muốn sử dụng để được xếp lịch và phản hồi.

Sau khi bạn điền yêu cầu đặt phòng này vui lòng theo dõi email để nhận thông tin phản hồi từ Trung tâm Thông tin Thư viện. 

Một số lưu ý:

- ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN NỘI BỘ ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẶT PHÒNG

- Phòng đặt tối thiểu số người sử dụng 06 người tối đa 12 người. Dưới 06 người vui lòng sử dụng không gian chung để tối ưu phòng và tiết kiệm điện.

- Tuân thủ nội quy, quy định của Thư viện và Khu tự học

- Người đặt phòng chịu trách nhiệm về các phát sinh, vi phạm trong quá trình sử dụng Phòng nhóm.

- KHÓA PHÒNG NHÓM MỞ BẰNG THẺ SINH VIÊN/THẺ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN CỦA MÃ SINH VIÊN/GIẢNG VIÊN ĐẶT PHÒNG

LINK: https://room-booking.phenikaa-uni.edu.vn/

Phàn hồi về Nội dung đặt phòng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0246.291 8118 | Số máy lẻ: 117 hoặc địa chỉ email library@phenikaa-uni.edu.vn