Diesel engine management : systems and components

Diesel engine management : systems and components / [edited by] Konrad Reif.

Tác giả: Reif, Konrad [Editor.].

Kiểu tài liệu:  SáchTùng thư: Bosch professional automotive information.Xuất bản: Nethelands : Springer Vieweg , 2014Ấn bản: 1st edition.Mô tả vật lý: pages cm.Số ISBN: 9783658039806 (softcover : alk. paper).Chủ đề: Đông cơ dieselPhân loại DDC: 621.436