Giáo trình học máy cơ bản

Cuốn sách ra đời nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về học máy cho những người chưa quen, hoặc điều kiện sử dụng tiếng anh trong quá trình học tập. Tổng hợp về kiến thức nền tảng, hồi quy tuyến tính, Hồi quy logistic, Cây quyết định, Mô hình bayes,...