AI - Trí tuệ nhân tạo : 101 điều cần biết về tương lai

Tổng quát về trí tuệ nhân tạo (AI) và khám phá cách AI chuyển hoá nhiều ngành nghề như: Thay đổi các phương pháp kinh doanh, thực hiện hội thoại thông qua văn bản hoặc âm thanh, thay đổi thị trường việc làm, thay đổi hệ thống giao thông... và những câu hỏi thường gặp về trí tuệ nhân tạo