Giáo trình kinh tế thương mại - dịch vụ

Cuốn sách cung cấp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh thương mại những nguyên lý cơ bản, có hệ thống về các vấn đề kinh tế, tổ chức và quản lý thương mại, tạo cho sinh viên năng lực vận dụng trong việc xác định phương hướng và các biện pháp giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn thương mại ở nước ta. Cuốn sách chia làm hai phầnPhần 1: Kinh tế tổ chức và quản lý thương mại trong nền kinh tế quốc dân Phần 2: Tổ chức quản lý kinh doanh hàng hoá, dịch vụ... Dùng cho ngành kinh tế và quản trị kinh doanh