Tổng luận tư tưởng Han

Khái quát lịch sử triết học Hàn Quốc qua các thời: Tam Quốc, thời Go Ryo, Nho học Canh tân và thời Hàn Mạt