Signal Processing for Neuroscientists

Giới thiệu về xử lý tín hiệu và mô hình hóa cho những người có hiểu biết khiêm tốn về đại số, lượng giác và tính toán. Mô tả mô hình hóa từ cấp độ cơ bản của phương trình vi phân cho đến các ứng dụng thực tế trong mô hình nơ ron. Nó có chín chương mới và một phần bài tập