Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Cuốn sách gồm 7 chương: Chương I: Nghĩa vụ Chương II: Hợp đồng Chương III: Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Chương IV: Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ Chương V: Các quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Chương VI: Các trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể