Thực tập di truyền y học

Sách gồm các nội dung sau: Bài 1. Nếp vân da bàn tay Bài 2. Vật thể giới – cách làm tiêu bản để xét nghiệm vật thể Barr Bài 3. Kỹ thuật nuôi cấy tế bào lympho máu ngoại vi để làm tiêu bản NST người Bài 4. Phương pháp xếp bộ nhiễm sắc thể người Bài 5. Phân tích karyotyp của một số bệnh di truyền và một số dạng đột biến NST Bài 6. Một số kỹ thuật sinh học phân tử thông dụng ứng dụng trong y học Bài 7. Phương pháp con sinh đôi, di truyền quần thể, di truyền sinh hóa Bài 8. Nghiên cứu các bệnh di truyền đơn gen bằng phương pháp gia hệ Bài 9. Hình ảnh một số bất thường bẩm sinh, hội chứng, bệnh di truyền