Digital Marketing Foundations and Strategy 5E

Digital Marketing Foundations and Strategy phiên bản thứ 5 cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết toàn diện về tiếp thị kỹ thuật số.

Digital Marketing Foundations and Strategy phiên bản thứ 5 Sử dụng các khái niệm chiến lược làm nền tảng giúp sinh viên dễ dàng chuyển tải tài liệu từ các khóa học tiếp thị và kinh doanh khác sang thực hành tiếp thị kỹ thuật số. Các chương kết hợp lý thuyết tiếp thị và khung khái niệm để cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết nền tảng về vấn đề tiếp thị kỹ thuật số. Digital Marketing Foundations and Strategy phiên bản thứ 5 bao gồm các thông tin cập nhật có liên quan về tác động của đại dịch COVID cũng như các xu hướng tiếp thị dựa trên tài khoản và cập nhật thuật toán của Google. Các vấn đề pháp lý và quy định cũng như AI và tự động hóa tiếp thị được tích hợp xuyên suốt văn bản.