Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán

Giáo trình được viết theo quan điểm thực hành, chú trọng việc áp dụng các phương pháp cả xác suất, thông kê toán trong nghiên cứu kinh tế hơn là trình bày dưới dạng thuần túy toán học.