Mạch xử lý tín hiệu y sinh

Giới thiệu về nguồn gốc và các đặc trưng của tín hiệu, mạch khuếch đại thuật toán, mạch khuếch đại điện sinh học, mạch lọc tương tự, một số mạch ứng dụng trong y sinh, nhiễu trong mạch xử lý tín hiệu y sinh, mạch xử lý số tín hiệu y sinh, giới thiệu một số cấu kiện điện tử ứng dụng trong kỹ thuật xử lý tín hiệu y sinh