Chẩn đoán, quản lý bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới tại cộng đồng

Trình bày quản lý bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới, các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới nhóm A, nhóm B, nhóm C nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về căn nguyên gây bệnh, đặc điểm dịch tễ học, diễn biến bệnh và các biện pháp chuẩn đoán, điều trị...