Kinh tế lượng : Sử dụng Eviews - Staba

Tổng quan về kinh tế lượng, mô hình hồi quy tuyến tính 2 biến và mở rộng mô hình hồi quy 2 biến, mô hình hồi quy bội, hồi quy với biến giả, đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan và lựa chọn mô hình Item type: 01. Sách giáo trình