Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng

Trình bày về lập trình hướng đối tượng, hàm trong C++, khái niệm về các lớp...