Hóa học hữu cơ. Tập 2

Cuốn sách gồm các chương từ chương VIII đến chương XII trình bày về Dẫn xuất Halogen, Hợp chất cơ - nguyên tố, Ancol - Phenol - Ete, Andehit và xeton, Axit cascboxylic và dẫn xuất.