Giáo trình pháp luật kinh tế

Trình bày những quy định chung về doanh nghiệp; quy chế pháp lý đối với các loại hình doanh nghiệp; quy chế pháp lý đối với các chủ thể kinh doanh khác; pháp luật về hoạt động thương mại; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; pháp luật về phá sản