PULIC - TỔNG HỢP CÁC BỘ SƯU TẬP TÀI LIỆU SỐ THEO NGÀNH ĐÀO TẠO

PULIC - TỔNG HỢP CÁC BỘ SƯU TẬP TÀI LIỆU SỐ THEO NGÀNH ĐÀO TẠO

* Bạn đọc sử dụng tài khoản thư viện, đăng nhập để thấy đầy đủ các thông tin tài liệu và xem trực tuyến tài liệu trong các bộ sưu tập. Tài liệu chỉ được hiển thị sau khi bạn đọc đăng nhập vào Thư viện số
* Tài liệu không được phép tải xuống, không được phép sử dụng ngoài phạm vi học tập, nghiên cứu, giảng dạy trong Trường Đại học Phenikaa.
------------------------------------------------------
Giáo trình, Tài liệu Đào tạo Viện PIAS
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/625

Giáo trình, Tài liệu khoa Công nghệ sinh học, Hóa học và Kỹ thuật môi trường
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/733

Giáo trình, tài liệu Khoa Công nghệ thông tin
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1029

Giáo trình, Tài liệu khoa Cơ khí - Cơ điện tử
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1031

Giáo trình, Tài liệu Khoa Du lịch
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1034

Giáo trình, tài liệu Khoa Dược
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1041
Tài liệu Khoa Dược biên soạn
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/600

Giáo trình, tài liệu Khoa Điện - Điện tử
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1030

Giáo trình, Tài liệu Khoa Điều dưỡng
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1042
Tài liệu Khoa Điều dưỡng biên soạn
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/601

Giáo trình, tài liệu Khoa Khoa học cơ bản
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1145
Tài liệu Khoa Khoa học cơ bản biên soạn
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/599

Giáo trình, Tài liệu Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/637

Giáo trình, Tài liệu Khoa Kinh tế và Kinh doanh
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/602

Giáo trình, Tài liệu Khoa Kỹ thuật Y học
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2202
Tài liêu Khoa Kỹ thuật Y học biên soạn
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1016

Giáo trình, Tài liệu Khoa Ô tô và Kỹ thuật Năng lượng
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/621

Giáo trình, Tài liệu Khoa Tiếng Anh
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/603

Giáo trình, Tài liệu Khoa Tiếng Hàn
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1033

Giáo trình, Tài liệu Khoa Tiếng Trung
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1032

Tài liệu đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2098