GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 25/6/2021

GT TÀI LIỆU NGOẠI VĂN - Ngày 25/6/2021]
mailTrân trọng giới thiệu với bạn đọc các tài liệu có cả bản giấy và bản số đọc trực tuyến.
Danh sách chi tiết:
enlightenedBạn đọc vui lòng đăng nhập tài khoản thư viện để có thể đọc tài liệu trực tuyến.
---------------------------------------
Cổng thông tin thư viện: http://library.phenikaa-uni.edu.vn
Thư viện điện tử: http://elib.phenikaa-uni.edu.vn
Liên hệ: