Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019 - 2020

1. Mục đích

Phát động và triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong toàn trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn  nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài;

Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học; tự nghiên cứu cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn;

Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu; tổ chức đánh giá xét chọn một số công trình nghiên cứu khoa học sinh viên có chất lượng tốt gửi dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” các cấp năm 2020.

2. Nội dung và tiến độ thực hiện

a) Những quy định chung

- Đối tượng tham gia NCKH là tất cả sinh viên đang theo học hệ đại học chính quy tại trường tính đến thời điểm nộp đề tài NCKH.

- Mỗi đề tài NCKH có thể do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, đồng thời phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.

- Đề tài NCKH sinh viên phải đảm bảo yêu cầu chưa công bố hoặc gửi dự thi bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Đề tài NCKH sinh viên năm học (2019-2020) không được trùng lặp với những công trình nghiên cứu khoa học mà sinh viên các năm trước đã nghiên cứu.

- Đề tài NCKH sinh viên có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nếu đề tài viết bằng tiếng Anh phải có thêm 02 bản toàn văn dịch ra tiếng Việt nếu đề tài được chọn tham dự thi cấp Bộ.

- Sau khi tổ chức nghiệm thu đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp tiểu ban, mỗi đơn vị xét chọn 03 đề tài NCKH có điểm số cao nhất để báo cáo tại phiên toàn thể.

- Các đề tài NCKH sinh viên xuất sắc nhất được xét chọn tại phiên toàn thể sẽ được gửi dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” cấp Bộ.